Hållbar utveckling

För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den.

Universitetet bör även ta ett större ansvar och verka för de miljö-/sociala/ekonomiska frågor som nästa generation står inför. En ökad kunskap bland universitetets utbildningar i sig skulle även leda till en bättre förståelse kring hur man både som grupp och individ kan arbeta hållbart. En gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka anseendet för universiteten och studentkåren i stort.

Örebro studentkår anser att:

 • Örebro studentkår och Örebro universitet ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet.
 • Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår och Örebro universitet ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten
 • Det på universitet ska finnas riktlinjer för hur de anställda kan arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.
 • Både Örebro studentkår och Örebro universitet ska sträva efter att exempelvis verka för en minskad pappersförbrukning, förbättrade möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och kurser där ämnet är relevant.

Föreläsning fredag 7 maj (se inspelning nedan)

Bronner & Bronner har mer än 40 års erfarenhet av näringslivsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor, stadsbyggnad, PR- och kommunikation, politik och kultur. Under föreläsningen ger de en bild av läget på planeten ur ett ekologiskt och socialt perspektiv, introducerar Agenda 2030 och de globala målen, visar den utveckling som pågår i samhälle och näringsliv samt visar på goda exempel samt knyter an till universitetets roll och hur frågorna kommer att påverka framtidens arbetsmarknad.

Några exempel på aspekter som tas upp i föreläsningen:

 • Planetära gränserna
 • Sjätte massutrotandet och den globala ekologiska krisen
 • Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
 • Social hållbarhet
 • Cirkulär ekonomi och Donutekonomi
 • Ekologiskt fotavtryck
 • Hållbar tillväxt – är det möjligt?
 • Hållbart entreprenörskap och hållbar idéutveckling
 • Hållbar livsstil och individens ansvar och möjligheter
 • Företag och offentliga aktörers ansvar för ökad hållbarhet
 • Framtidsspaning

Föreläsningen blandas med möjligheter att ställa frågor och diskutera olika frågeställningar.

Föreläsningen startar kl. 12:15 fredag 7 maj och tidsåtgång uppskattas till cirka 1,5 – 2 timmar.

Emilia Hultberg
Emilia HultbergStudent
Studerar Civilingenjör industriell ekonomi samt medverkar i Örebro studentkårs projektgrupp för hållbar utveckling. Foto: Mia Hultberg