Varje vårtermin genomför Örebro studentkår val för att rösta fram vilka som ska vara med och driva organisationen framåt nästa verksamhetsår. Mellan 19 februari och 9 mars kan varje enskild ordinarie medlem i Örebro studentkår nominera sig själv eller en annan medlem till heltidsarvoderade poster och andra förtroendeposter eller till att vara studentrepresentant.

Som studentkår har vi i uppdrag att utse representanter till organ inom Örebro universitet där beslut bereds eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

Örebro studentkår utser som enda studentkår vid Örebro universitet samtliga studentrepresentanter i universitetets organ. Representanterna ska i de här frågorna representera alla studenter vid universitetet, oavsett om de är medlemmar eller inte. För att väljas till studentrepresentant måste en däremot vara ordinarie medlem i Örebro studentkår.

Klicka dig vidare och läs mer om de olika posterna och nominera dig själv eller någon annan genom att klicka på ”Lediga poster och ansökan” till höger!

Valbara poster

Val av heltidsarvoderade och andra förtroendeposter

Heltidsarvoderade väljs av Örebro studentkårs fullmäktige i samband med valet varje vårtermin. De heltidsarvoderade består av Örebro studentkårs ordförande, två vice ordföranden och Lösnummers chefredaktör – och med andra ord ägnar de sig åt sina uppdrag på heltid. Det finns utöver dem deltidsarvoderade poster så som kanslister och övriga förtroendevalda.

Läs mer om valbara heltidsarvoderade och andra förtroendeposter nedan

Ordförande

Örebro studentkårs ordförande är politiskt vald av Fullmäktige och har övergripande ansvar för att leda Örebro studentkårs verksamhet. Ordföranden ansvarar för studentpolitiska frågor samt för kontakt med externa aktörer som kommun och universitetsledning samt med andra studentkårer. Ordföranden leder tillsammans med vice ordförandena kårstyrelsens arbete att verkställa verksamhetsplanen på uppdrag av Fullmäktige, och har det främsta ansvaret för att kårstyrelsen sammanträder stadgeenligt och leder arbetet framåt.

Internt i organisationen har ordförande även ansvar för ekonomi och budgetarbete, ska leda samtliga möten som tillfaller ordförande enligt kårstyrelsens policy och vara kontaktperson för Örebro studentkårs förtroendevalda.

Externa arbetet består som sagt av att vara i kontakt med aktörer så som kommun, universitetet och region i externa organisatoriska och strategiska frågor och övergripande studentpolitiska frågor.

Tryck här för att hämta kravprofil för Ordförande

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (utb.pol.) ansvarar för att bevaka och påverka den utbildning som bedrivs vid Örebro universitet. Som vice utb.pol. driver du organisationens utbildningspolitiska mål framåt, blir uppdaterad på den rådande utbildningspolitiska situationen på Örebro universitet, stöttar kårsektionerna i deras arbete med utbildningsfrågor och får stöttning av nationella organisationer i ditt arbete.

Utöver detta ansvarar du för organiseringen av Örebro studentkårs studentrepresentanter och är kontaktperson för Örebro studentkårs förtroendevalda, framför allt i frågor som rör utbildningspolitiska frågor samt frågor kopplade till ens uppdrag som studentrepresentant. Du är även kontakten till Fullmäktiges mötespresidium, och du ansvarar över Örebro studentkårs prestigefyllda pris ”Pedagogiska priset” som delas ut till två lärare som ger det lilla extra i sin undervisning.

Tryck här för att hämta kravprofil för Vice utb.pol.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar

Som vice ordförande med studiesocialt ansvar arbetar du med politiskt påverkansarbete, lokalt såväl som nationellt, och representerar alla studenter vid Örebro universitet i studiesociala frågor. Studiesociala frågor berör förutsättningar för studier så som studiemiljö, trygghet, jämlikhet, studentbostäder och social verksamhet.
Du arbetar med studentbostadspolitiska frågor och för därför dialog med studentbostadsbolag i Örebro, deltar på studentbostadskonferenser samt är medias kontaktperson i dessa frågor.

Du är även huvudstuderande skyddsombud och sammankallar Örebro studentkårs skyddsråd, sitter med i universitetets Skyddskommitté samt byggmöten. Där för du studenternas talan i trygghetsfrågor samt fysisk, psykisk och psykosocial studiemiljö. Du deltar även i skyddsronder och trygghetsvandringar på universitets tre Campus. Som ledamot i universitetets Jämlikhetsråd för du studenternas talan i jämlikhetsfrågor samt är högst ansvarig för jämlikhetsfrågor som rör studenter och utbildningar. Du är högst ansvarig för introduktionen från Örebro studentkår och sitter med i Qrakegruppen tillsammans med Introduktionsansvarig samt alla kårsektioners generaler.

Tryck här för att hämta kravprofil för vice stud.soc.

Chefredaktör Lösnummer
Lösnummers chefredaktör är politiskt vald av Fullmäktige och har det övergripande ansvaret för Örebro studentkårs fristående studenttidning, Lösnummer, och dess verksamhet. Chefredaktören ansvarar över redaktionen, externa kontakter (såsom tryckeri och UngMedia) och driver det kontinuerliga utvecklingsarbetet och svarar inför Fullmäktige. Det innebär att delta på Örebro studentkårs fullmäktiges möten, att lämna in verksamhetsplan, budget, utgivningsplan och verksamhetsberättelse. Dokumenten skrivs i konsultation med Lösnummers styrelse. Att vara chefredaktör för Lösnummer innebär även ansvar för redovisning av Lösnummers ekonomi och att se till att arbete utförs i enlighet med de pressetiska regler för press, radio och tv, samt att föra arbetssättet vidare till redaktionens medlemmar.
ÖS fullmäktige mötespresidiet
Fullmäktiges mötesordförande är politiskt vald av Fullmäktige och har i uppgift att leda möten och se till att det flyter så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Mötesordförande ska inte uttala sig i sakfrågor eller försöka styra debatter utom då dem tenderar att flyta iväg åt olika håll eller gå i cirklar. Mötesordförande bör då och då sammanfatta debatten och ge objektiva synpunkter.

ÖS Fullmäktiges mötessekreterare

Fullmäktiges mötessekreterare är politiskt vald av Fullmäktige och ansvarar för att protokollföra möten vid mötestillfället samt hanterar det praktiska arbetet kring fullmäktigemötena så som anmälningar av ledamöter, bokning av lokal och mat.

ÖS verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna är politiskt valda av Fullmäktige och har i uppdrag att granska huruvida verksamheten står i överensstämmelse med verksamhetsplan, budget, stadgan samt fullmäktiges övriga beslut. Verksamhetsrevisorn har rätt att delta på kårstyrelsemöten och möten på andra organ inom Örebro studentkår där det krävs för att verksamhetsrevisorn ska få en bra bild av skötseln av verksamheten.

Verksamhetsrevisorerna får inte inneha annan post inom Örebro studentkår. Auktoriserad ekonomisk revisor får ej vara medlem av Örebro studentkår.

Valnämnd

Varje vårtermin genomför Örebro studentkår val av förtroendevalda inför kommande verksamhetsår. Förtroendevalda innefattar allt från Örebro studentkårs ordförande till studentrepresentanter i universitetsstyrelse och jämlikhetsråd. För att samordna valet väljs en valnämnd i direkt anslutning till Örebro studentkårs högst beslutande organ, fullmäktige. Valnämnden består av en ordförande och en till fyra ledamöter och uppdraget genomförs i projektform.

Valnämnden ansvarar för marknadsföring och samordning av fullmäktiges val av förtroendevalda, utifrån fastslagna styrdokument, som sker på årsmötet i april. Valnämnden beslutar om projektplan och budget samt finns som stöd till kårsektionerna i deras val vid sektionsmöte. Valnämnden arrangerar tillsammans med Lösnummer Hearingen, utfrågningen av kandidaterna till ordförande, vice ordförande och chefredaktör för Lösnummer. På valdagen närvarar valnämnden för att övervaka och ansvara för framräkning och kungörelse av valresultat. Valnämndens ordförande innehar i förhållande till resterande ledamöter ett utökat operativt ansvar som är att:

Samordna och leda valnämndens arbete enligt Örebro studentkårs styrdokument.
Ha det övergripande ansvaret och vara kontaktperson gentemot kårsektionerna, fullmäktiges mötespresidium, kårstyrelsen och ÖS kanslichef.

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter väljs av Örebro studentkårs fullmäktige, kårstyrelse och kårsektioner beroende på var inom universitetets organisation studentrepresentanten ska agera. Hur val av studentrepresentanter går till och vilka poster som finns att väljas till regleras i Örebro studentkårs valordning.

På institutionsnivå ansvarar kårsektionerna för att tillsätta studentrepresentanter, på övergripande universitetsnivå ansvarar fullmäktige och kårstyrelse för att utse studentrepresentanter. Varje vårtermin inför nytt verksamhetsår håller fullmäktige val av studentrepresentanter. Kårsektionerna ansvarar enligt egna ordningar och styrdokument att tillsätta sina studentrepresentanter.

Till höger på sidan hittar du vår guide till uppdraget som studentrepresentant och Örebro studentkårs valordning. I guiden hittar du information om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och information om olika organ där vi har rätt att vara representerade. I valordningen hittar du datum för Örebro studentkårs kårval samt samtliga studentrepresentantposter inom Örebro universitet.

Har du frågor om studentrepresentation? Kontakta vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på vice.utbpol@orebrostudentkar.se.

Vill du engagera dig specifikt hos din institution? Kontakta ansvarig kårsektion för mer information om hur du går till väga.

Läs mer om valbara studentrepresentantposter nedan

Universitetsstyrelsen

Söker 2 studentrepresentanter.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Möten: 6 gånger per år.

Centrala medbestämmandelagen (MBL)

Söker 1 studentrepresentant.

Mer info kommer…

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden är en nämndfunktion med uppdrag att handlägga vissa studentärenden inom universitetet. Det kan exempelvis gälla ärenden om fusk, s.k. försök till vilseledande vid prov, men även vissa frågor som avser trakasserier/diskriminering, och störande. Beslut om att stänga av en student från utbildningen under en kortare tid kan ibland fattas.

I nämnden sitter rektor som ordförande, en lagfaren ledamot finns med för den juridiska prövningen, en representant finns vald från lärarna vid universitetet, samt två studentrepresentanter. Föredragande i nämnden är jurist vid universitetet.

Skyddskommittén

Skyddskommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, fackliga representanter och studentkåren. I uppgift har kommittén att bevaka och förebygga ohälsa och olycksfall inom universitetet. Skyddskommittén behandlar alla typer av arbetsmiljöfrågor, t ex företags- och studenthälsovård, arbetsskador och tillbud, information om arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsfrågor.

Kommittén består av arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter och studentkårsrepresentanter. Adjungerade är huvudskyddsombudet, representanter från Campushälsan och studiemiljösamordnaren. Skyddsombud inbjuds.

Universitetspedagogiskt råd

Universitetspedagogiska rådet utgör ett organ för rektors möjlighet till insyn och inflytande i den universitetspedagogiska verksamheten. Rådet fungerar även som en arena för informationsutbyte där bland annat diskussioner om PIL:s inriktning och verksamhet förs.

I rådet ingår rådgivande organ för föreståndaren för PIL, ordförande (utses av rektor), föreståndare för PIL, en representant från varje fakultetsnämnd och från LUN, studentrepresentanter, en prefekt, en representant från UB, en representant från Funka, en särskilt meriterad lärare, en representant från huvudområdet pedagogik och en sekreterare.

Jämlikhetsrådet

Jämlikhetsrådet vid Örebro universitet är rektors råd inom jämlikhetsområdet. Utöver sin rådgivande funktion har rådet till uppgift att vara initiativtagare och pådrivare i universitetets jämlikhets- och jämställdhetsarbete.

Jämlikhetsrådet består av representanter för verksamheten som är sakkunniga inom områden med anknytning till diskrimineringsgrunderna, studenterna och de fackliga organisationerna. Rektorn är den som utser rådets ordförande och ledamöter.

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet har en rådgivande funktion och bidrar till utvecklingen av universitetsbibliotekets verksamhet.

Rådet består av prorektor (ordförande), sekreterare, bibliotekschef, representanter från LUN, HS-, MH- och ENT- nämnderna, studentrepresentanter och externa ledamöter från RÖL och SLU.

Studentrelationer

Antal studentrepresentanter: 2
Antal möten per år: 4

Studentrelationer är en enhet inom Avdelningen för kommunikation och samverkan. Enheten ansvarar för en studentrekrytering som bidrar till fler antal förstahandssökande till lärosätet, ett ökat söktryck av internationella studenter samt verkar för breddad rekrytering till högre studier. Inom enheten arbetar vi också med att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för våra studenter efter avslutade studier samt att vi ska bli en mer attraktiv studentlivsstad.

Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet samordnar miljöarbetet vid universitetet, driver miljöledningsarbetet framåt
och lämnar underlag for beslut inom miljöledningsarbetet till rektor. Frågor som hör samman med hållbar utveckling, miljöfrågor och åtgärder lyfts via rådet. Rådet
ger förslag på vilka områden som miljörevisorerna ska granska, planera eventuella
utbildningar eller diskutera aktuella frågor.

I rådet ingår representanter från institutionerna, studentrepresentant från Örebro studentkår och universitetets miljörevisorer.

Internationaliseringsråd

Formulerar övergripande strategier och förhållningssätt avseende universitetets internationalisering och fördelar medel efter inkomna ansökningar bland annat.

I rådet ingår vicerektor för internationalisering och samverkan, universitetsdirektör, dekan, prefekt, och en studentrepresentant.

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa (MH)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Söker 2 studentrepresentanter.

Lärarutbildningsnämnden får sitt uppdrag av rektor som också utser dess ledamöter. Nämnden leds av en ordförande och ansvarar för lärarutbildningen och för utbildningsvetenskaplig forskning på uppdrag av rektorn.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Lärarförslagskommité ENT

Söker 1 studentrepresentant.

Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté som har i uppgift att bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal. Nämnden har vidare rätt att anta forskare som oavlönad docent. Lärarförslagskommittén för ENT– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Lärarförslagskommité HS

Söker 1 studentrepresentant.

Lärarförslagskommittén för HS– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan.

Lärarförslagskommité MH

Söker 1 studentrepresentant.

Lärarförslagskommittén för MH – ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Region Örebro Län.

Utbildningsutskott kopplat till LUN

Söker 1 studentrepresentant.

Mer info kommer…

VFU-gruppen LUN (informell)

Söker 1 studentrepresentant.

Mer info kommer…

Programråd LUN

Söker 1 studentrepresentant.

Mer info kommer…

Vill du sitta i Kårstyrelsen?

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen – Örebro studentkårs högsta verkställande organ.

Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS två vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.

Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen, medan styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter. Är du intresserad av att sitta i kårstyrelsen? Kontakta ansvarig kårsektion för mer information.