Rapporter och utredningar

Rapporter och utredningar genomförs när Örebro studentkår vill kartlägga en viss fråga eller ett visst problem. Rapporter och utredningar är viktiga underlag när Örebro studentkår driver påverkansarbete i specifika frågor.

Studenternas förutsättningar för studentrepresentation vid Örebro universitet 2021/2022

Läs Örebro studentkårs rapport om studenternas förutsättningar för studentrepresentation vid Örebro universitet:

Ladda ner rapporten om studentrepresentation (2021/2022)

Bostadskvalitetsutredning 2021/2022

Läs Örebro studentkårs utredning om bostadskvalitén:

Ladda ner Bostadskvalitetsutredningen (2021/2022)

Rapport Fysisk- och psykosocial studiemiljö (2021)

Läs Örebro studentkårs rapport om fysisk- och psykosocial studiemiljö:

Ladda ner rapporten om fysisk och psykosocial studiemiljö (2021)

Studentbostadsutredning 2021

Ladda ner Studentbostadsutredningen 2021

VFU rapport 2021
Under verksamhetsåret 2020/2021 författade Örebro studentkår rapporten Dolda kostnader och arbetsmiljö kopplat till VFU. I rapporten framgår både studenternas uppfattning av VFU samt universitetets arbete inom området.

Ladda ner VFU rapport 2021

 

Studenternas situation kopplat till Covid-19 pandemin (2020):

Under höstterminen 2020 skickade Örebro studentkår ut en enkät med syfte att utreda studenters studierelaterade hälsa kopplat till Covid-19 pandemin. Följande rapport tar upp områden kopplat till den nya vardagen som student vid Örebro universitet.

Ladda ner Studenternas situation kopplat till Covid-19 pandemin

Fallärenderapport

På studentkåren jobbar ett student- och doktorandombud som stöttar studenter och doktorander om de stöter på problem i sin utbildning. Fallärenderapporten är en statistisk sammanställning av de fall som student- och doktorandombudet haft de senaste två åren som rör kvalitetsbrister i utbildning och studiesituation för studenter och doktorander.

Ladda ner Fallärenderapporten HT18- VT20

Ladda ner Fallärenderapporten HT16-VT18

 

Rapport tillgänglig utbildning
Under höstterminen 2020 författade Örebro studentkår en rapport om hur ORU arbetar med tillgänglighet i undervisning. Följande rapport tar upp universitetets arbete inom området och avslutas med föreslagna åtgärder.


Studentbostadsutredning 2017

Ladda ner Studentbostadsutredningen 2017

Studentbostadsutredning 2015

Hösten 2015 kom en uppföljning på studentbostadsrapporten från 2013, Den finns att läsa här.

Ladda ner Studentbostadsutredningen 2015

Studentbostadsutredning 2013

Hösten 2013 genomförde Örebro studentkår, i samarbete med Örebro universitet och Örebro kommun, en utredning för att kartlägga bostadsläget för studenter i Örebro. Under våren 2015 genomförs en uppdatering av bostadsläget då det byggts många nya studentbostäder senaste året, uppdateringen förväntas släppas juni 2015.

Ladda ner Studentbostadsutredningen 2013

Lärarledd tid

Våren 2014 lyftes frågan om studenternas brist på lärarledd tid till Örebro studentkårs fullmäktige. Fullmäktige var inte eniga gällande om Örebro studentkår skulle driva frågan på central nivå då problemet inte gällde alla studenter. Istället  bestämdes det att frågan skulle utredas för att se hur alla studenter såg på frågan. Utredningen genomfördes hösten 2014 och resultatet finner ni nedan.

Ladda ner Då kvantitet kan bli kvalitet