ÖREBRO STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE

Fullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Fullmäktiges roll är i dag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige.

Fullmäktige utgörs av 41 ledamöter från varje kårsektion, ledamöterna väljs av kårsektionens medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige.

Fullmäktige hanterar på sina möten:

  • Propositioner – förslag från kårstyrelsen
  • Lösnummermotioner – förslag från Lösnummers styrelse
  • Motioner – förslag från medlem
  • Interpellationer – skriftlig fråga från medlem/organ till ÖS förtroendevald/organ
  • Diskussionsfrågor – allmän diskussion
  • Val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade – val av förtroendeposter inom ÖS

Fullmäktiges mötespresidium

Fullmäktiges möten sammankallas och leds av fullmäktiges mötespresidium. Mötespresidiet består av mötesordförande och mötessekreterare. Mötesordförande har övergripande ansvar för hantering av kallelse och handlingar samt ledning av mötet vid mötestillfället. Mötessekreteraren ansvarar för att protokollföra mötet vid mötestillfället samt hanterar det praktiska arbetet kring fullmäktigemötena så som anmälningar av ledamöter, bokning av lokal och mat.

Val till fullmäktige

Val till fullmäktige sker varje vårtermin inför ett nytt verksamhetsår. På sektionsmöte röstas kårsektionernas ordinarie ledamöter och suppleanter till fullmäktige fram av sin kårsektions medlemmar. De krav som finns för att kunna bli vald till fullmäktigeledamot vid en kårsektion är:

  • aktuellt ordinarie medlemskap i Örebro studentkår
  • registrerad tillhörighet vid kårsektionen som en kandiderar för

Om alla platser inte fylls under vårterminens val kan ytterligare ledamöter, både ordinarie och suppleanter, väljas in löpande under verksamhetsåret av sektionsmötet.

Fullmäktigeledamotens uppdrag

Varje kårsektion reglerar själva sina fullmäktigeledamöters uppdrag i sina egna ordningar och styrdokument. Den grundläggande tanken är dock att en fullmäktigeledamot är en vald representant för sin kårsektion. Det betyder att det framför allt är kårsektionens åsikter som ska framföras till fullmäktigemöten.

Inför varje fullmäktigemöte diskuteras fullmäktigehandlingarna hos varje kårsektions sektionsmöte. Delta på din kårsektions sektionsmöte för att delta i fullmäktigediskussioner eller ta kontakt med någon av din kårsektions fullmäktigeledamöter.

Kalendarium 2021/2022

Möteshandlingar

Fullmäktigedokument