Studentrepresentanter

Som studentkår har vi i uppdrag att utse representanter till organ inom Örebro universitet där beslut bereds eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

Örebro studentkår utser som enda studentkår vid Örebro universitet samtliga studentrepresentanter i universitetets organ. Representanterna ska i de här frågorna representera alla studenter vid universitetet, oavsett om de är medlemmar eller inte. För att väljas till studentrepresentant måste en däremot vara ordinarie medlem i Örebro studentkår.

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter väljs av Örebro studentkårs fullmäktige, kårstyrelse och kårsektioner beroende på var inom universitetets organisation studentrepresentanten ska agera. Hur val av studentrepresentanter går till och vilka poster som finns att väljas till regleras i Örebro studentkårs valordning.

På institutionsnivå ansvarar kårsektionerna för att tillsätta studentrepresentanter, på övergripande universitetsnivå ansvarar fullmäktige och kårstyrelse för att utse studentrepresentanter. Varje vårtermin inför nytt verksamhetsår håller fullmäktige val av studentrepresentanter. Kårsektionerna ansvarar enligt egna ordningar och styrdokument att tillsätta sina studentrepresentanter.

Till höger på sidan hittar du vår guide till uppdraget som studentrepresentant och Örebro studentkårs valordning. I guiden hittar du information om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och information om olika organ där vi har rätt att vara representerade. I valordningen hittar du datum för Örebro studentkårs kårval samt samtliga studentrepresentantposter inom Örebro universitet.

Har du frågor om studentrepresentation? Kontakta vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på vice.utbpol@orebrostudentkar.se.

Vill du engagera dig specifikt hos din institution? Kontakta ansvarig kårsektion för mer information om hur du går till väga.

Studentrepresentant – Uppdraget

Genom Örebro studentkår kan alla medlemmar vara med och bestämma hur utbildningarna på universitetet ska se ut. Under ett verksamhetsår behöver Örebro studentkår (ÖS) många studentrepresentanter till de olika beslutande och beredande organen på Örebro universitet (ORU) för att vara med och utveckla universitetets verksamhet och framföra studenternas åsikter.

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.”

– Högskolelagen Kapitel 2 § 7

Vad gör jag som studentrepresentant?

Som studentrepresentant har du mandat att tala för alla studenter vid ORU och en representant behöver därför ha koll på studenternas åsikter i olika frågor.
Örebro studentkårs åsiktsdokument är ett viktigt redskap för att lära sig om våra gemensamma åsikter. Åsiktsdokumentet beslutas av ÖS fullmäktige och uppdateras vartannat år. Du hittar åsiktsdokumentet i arkivet på ÖS hemsida.

Som studentrepresentant förväntas man komma förberedd och läst de handlingar som skickas ut i förväg. Om du som representant vill diskutera handlingar innan mötet med något i Örebro studentkår så hör du av dig till din tilldelade kontaktperson. Har du inte möjlighet att närvara vid mötet, meddelar du din frånvaro till organets kontaktperson.

Du ska även informera andra studenter som vad som diskuterades och beslutades, detta genom att skriva en kort rapport till din kontaktperson i Örebro studentkår med en sammanfattning av vad som diskuterades eller beslutades på mötet. På så sätt kan Örebro studentkår informera andra studenter och studentrepresentanter vad som sker i olika organ på universitet.

Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?

Studentrepresentanter får en unik möjlighet att diskutera och påverka universitetet i frågor som rör kvalitet på utbildning och den fysiska- och psykosociala miljön på universitet. Du får även en insikt och praktisk kunskap inom mötesförfaranden. Som studentrepresentant kan du få intyg på ditt uppdrag vilket kan vara en merit för framtida jobb.

Hur blir jag studentrepresentant?

Varje vårtermin håller Örebro studentkår Kårval, då väljs studentrepresentantplatserna för kommande verksamhetsår. Kårvalet sker både i kårsektionerna och i ÖS fullmäktige. I kårsektionerna väljs studentrepresentanter till organ inom institutionerna. I fullmäktige väljs studentrepresentanter till organ som är övergripande för stora delar av- eller för hela universitetets organisation och verksamhet.

Innan valet hålls det en nomineringsperiod där alla medlemmar i Örebro studentkår kan nominera sig själva eller någon de tror skulle passa till en specifik post. Håll ögonen öppna på nomineringsperioden. Alla datum för Kårvalet finns i aktuell valordning.

I bland händer det att alla platser inte blir fyllda vid valet, eller att de blir lediga under läsåret. Då hittar du de lediga posterna och ansöker via formuläret Lediga poster och ansökan som du hittar till höger på denna sida.

Har du frågor om en post kan du alltid kontakta Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. vice.utbpol@orebrostudentkar.se

Nedan hittar du sökbara studentrepresentantposter och kort info om dem.

Universitetsstyrelsen

Söker 2 studentrepresentanter.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Möten: 6 gånger per år.

Centrala medbestämmandelagen (MBL)

Söker 1 studentrepresentant.

Mer info kommer…

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden är en nämndfunktion med uppdrag att handlägga vissa studentärenden inom universitetet. Det kan exempelvis gälla ärenden om fusk, s.k. försök till vilseledande vid prov, men även vissa frågor som avser trakasserier/diskriminering, och störande. Beslut om att stänga av en student från utbildningen under en kortare tid kan ibland fattas.

I nämnden sitter rektor som ordförande, en lagfaren ledamot finns med för den juridiska prövningen, en representant finns vald från lärarna vid universitetet, samt två studentrepresentanter. Föredragande i nämnden är jurist vid universitetet.

Skyddskommittén

Skyddskommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, fackliga representanter och studentkåren. I uppgift har kommittén att bevaka och förebygga ohälsa och olycksfall inom universitetet. Skyddskommittén behandlar alla typer av arbetsmiljöfrågor, t ex företags- och studenthälsovård, arbetsskador och tillbud, information om arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsfrågor.

Kommittén består av arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter och studentkårsrepresentanter. Adjungerade är huvudskyddsombudet, representanter från Campushälsan och studiemiljösamordnaren. Skyddsombud inbjuds.

Studentrelationer

Antal studentrepresentanter: 2
Antal möten per år: 4

Studentrelationer är en enhet inom Avdelningen för kommunikation och samverkan. Enheten ansvarar för en studentrekrytering som bidrar till fler antal förstahandssökande till lärosätet, ett ökat söktryck av internationella studenter samt verkar för breddad rekrytering till högre studier. Inom enheten arbetar vi också med att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för våra studenter efter avslutade studier samt att vi ska bli en mer attraktiv studentlivsstad.

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa (MH)

Söker 2 studentrepresentanter.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Möten: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch.

Lärarförslagskommité ENT

Söker 1 studentrepresentant.

Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté som har i uppgift att bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal. Nämnden har vidare rätt att anta forskare som oavlönad docent. Lärarförslagskommittén för ENT– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Lärarförslagskommité HS

Söker 1 studentrepresentant.

Lärarförslagskommittén för HS– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan.

Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå (KFF)

Funktion: Bereda frågor till FN rörande forskning och utbildning på forskarnivå. Ansvara för planering av doktorandprogrammets genomförande. Stödja fakultetens kvalitetsarbete inom forskning och utbildning på forskarnivå. Initiera förslag för att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)

Funktion: Bereda frågor till FN rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Stödja fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Initiera förslag för att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kommittén för lärarutbildning (KLU)

Funktion: Bereda frågor till FN rörande lärarutbildning, samt forskning relaterad till lärarutbildning. Förankra och samordna fakultetsövergripande frågor rörande lärarutbildning, samt forskning
relaterad till lärarutbildning. Stödja samordning av fakulteternas
utvecklingsarbete med aktiviteter inom Framtidens lärarutbildning.

Lärarförslagskommité MH

Söker 1 studentrepresentant.

Lärarförslagskommittén för MH – ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Region Örebro Län.