Studentrepresentanter

Som studentkår har vi i uppdrag att utse representanter till organ inom Örebro universitet där beslut bereds eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

Örebro studentkår utser som enda studentkår vid Örebro universitet samtliga studentrepresentanter i universitetets organ. Representanterna ska i de här frågorna representera alla studenter vid universitetet, oavsett om de är medlemmar eller inte. För att väljas till studentrepresentant måste en däremot vara ordinarie medlem i Örebro studentkår.

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter väljs av Örebro studentkårs fullmäktige, kårstyrelse och kårsektioner beroende på var inom universitetets organisation studentrepresentanten ska agera. Hur val av studentrepresentanter går till och vilka poster som finns att väljas till regleras i Örebro studentkårs valordning.

På institutionsnivå ansvarar kårsektionerna för att tillsätta studentrepresentanter, på övergripande universitetsnivå ansvarar fullmäktige och kårstyrelse för att utse studentrepresentanter. Varje vårtermin inför nytt verksamhetsår håller fullmäktige val av studentrepresentanter. Kårsektionerna ansvarar enligt egna ordningar och styrdokument att tillsätta sina studentrepresentanter.

Till höger på sidan hittar du vår guide till uppdraget som studentrepresentant och Örebro studentkårs valordning. I guiden hittar du information om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och information om olika organ där vi har rätt att vara representerade. I valordningen hittar du datum för Örebro studentkårs kårval samt samtliga studentrepresentantposter inom Örebro universitet.

Har du frågor om studentrepresentation? Kontakta Örebro studentkårs samordnare via samordnare@orebrostudentkar.se.

Vill du engagera dig specifikt hos din institution? Kontakta ansvarig kårsektion för mer information om hur du går till väga.

Studentrepresentant – Uppdraget

Genom Örebro studentkår kan alla medlemmar vara med och bestämma hur utbildningarna på universitetet ska se ut. Under ett verksamhetsår behöver Örebro studentkår (ÖS) många studentrepresentanter till de olika beslutande och beredande organen på Örebro universitet (ORU) för att vara med och utveckla universitetets verksamhet och framföra studenternas åsikter.

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.”

– Högskolelagen Kapitel 2 § 7

Vad gör jag som studentrepresentant?

Som studentrepresentant har du mandat att tala för alla studenter vid ORU och en representant behöver därför ha koll på studenternas åsikter i olika frågor.
Örebro studentkårs åsiktsdokument är ett viktigt redskap för att lära sig om våra gemensamma åsikter. Åsiktsdokumentet beslutas av ÖS fullmäktige och uppdateras vartannat år. Du hittar åsiktsdokumentet i arkivet på ÖS hemsida.

Som studentrepresentant förväntas man komma förberedd och läst de handlingar som skickas ut i förväg. Om du som representant vill diskutera handlingar innan mötet med något i Örebro studentkår så hör du av dig till din tilldelade kontaktperson. Har du inte möjlighet att närvara vid mötet, meddelar du din frånvaro till organets kontaktperson.

Du ska även informera andra studenter som vad som diskuterades och beslutades, detta genom att skriva en kort rapport till din kontaktperson i Örebro studentkår med en sammanfattning av vad som diskuterades eller beslutades på mötet. På så sätt kan Örebro studentkår informera andra studenter och studentrepresentanter vad som sker i olika organ på universitet.

Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?

Studentrepresentanter får en unik möjlighet att diskutera och påverka universitetet i frågor som rör kvalitet på utbildning och den fysiska- och psykosociala miljön på universitet. Du får även en insikt och praktisk kunskap inom mötesförfaranden. Som studentrepresentant kan du få intyg på ditt uppdrag vilket kan vara en merit för framtida jobb.

Hur blir jag studentrepresentant?

Varje vårtermin håller Örebro studentkår Kårval, då väljs studentrepresentantplatserna för kommande verksamhetsår. Kårvalet sker både i kårsektionerna och i ÖS fullmäktige. I kårsektionerna väljs studentrepresentanter till organ inom institutionerna. I fullmäktige väljs studentrepresentanter till organ som är övergripande för stora delar av- eller för hela universitetets organisation och verksamhet.

Innan valet hålls det en nomineringsperiod där alla medlemmar i Örebro studentkår kan nominera sig själva eller någon de tror skulle passa till en specifik post. Håll ögonen öppna på nomineringsperioden. Alla datum för Kårvalet finns i aktuell valordning.

I bland händer det att alla platser inte blir fyllda vid valet, eller att de blir lediga under läsåret. Då hittar du de lediga posterna och ansöker via formuläret Lediga poster och ansökan som du hittar till höger på denna sida.

Har du frågor om en post kan du alltid kontakta Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. vice.utbpol@orebrostudentkar.se

Nedan hittar du sökbara studentrepresentantposter och kort info om dem.

Universitetsstyrelsen

Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand)


Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Disciplinnämnden
Antal studentrepresentanter: 2


Disciplinnämnden är en nämndfunktion med uppdrag att handlägga vissa studentärenden inom universitetet. Det kan exempelvis gälla ärenden om fusk, s.k. försök till vilseledande vid prov, men även vissa frågor som avser trakasserier/diskriminering, och störande. Beslut om att stänga av en student från utbildningen under en kortare tid kan ibland fattas.

I nämnden sitter rektor som ordförande, en lagfaren ledamot finns med för den juridiska prövningen, en representant finns vald från lärarna vid universitetet, samt två studentrepresentanter. Föredragande i nämnden är jurist vid universitetet.


Skyddskommittén

Antal studentrepresentanter: 2


Skyddskommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, fackliga representanter och studentkåren. I uppgift har kommittén att bevaka och förebygga ohälsa och olycksfall inom universitetet. Skyddskommittén behandlar alla typer av arbetsmiljöfrågor, t ex företags- och studenthälsovård, arbetsskador och tillbud, information om arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsfrågor.

Kommittén består av arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter och studentkårsrepresentanter. Adjungerade är huvudskyddsombudet, representanter från Campushälsan och studiemiljösamordnaren. Skyddsombud inbjuds.


Studentrelationer/Styrgruppen för Linje 14

Antal studentrepresentanter: 1


Studentrelationer är en enhet inom Avdelningen för kommunikation och samverkan. Enheten ansvarar för en studentrekrytering som bidrar till fler antal förstahandssökande till lärosätet, ett ökat söktryck av internationella studenter samt verkar för breddad rekrytering till högre studier. Inom enheten arbetar vi också med att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för våra studenter efter avslutade studier samt att vi ska bli en mer attraktiv studentlivsstad.

Internationaliseringsrådet
Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand)


Internationaliseringsrådet består av vicerektor för internationalisering och samverkan, universitetsdirektören, dekaner, prefekter och studentrepresentanter. Syftet med rådet är att skapa övergripande strategier och förhållningssätt avseende universitetets internationalisering. Studentkårens representanter bör vara intresserade av internationaliseringsfrågor och vill påverka Örebro universitets riktning internationellt. 

Universitetet 8
Antal studentrepresentanter: 8

Universitet 8 är ett projekt som initierats med anledning av den nya byggnaden på Campus Almby. Byggnaden kommer bli porten till Örebro universitet: multifunktionellt, föränderligt och välkomnande. I det nya huset kommer det att finnas gemensam studentservice, framtidens lärmiljöer och studieplatser, eventytor, makerspace och Café tillsammans med flexibla kontorsmiljöer.

Som studentrepresentant kommer du tillsammans med berörda aktörer att skapa framtidens utbildningshus med fokus på studentmiljöer, innovation och hållbarhet.


Referensgrupp WISEflow- digitala examinationer
Antal studentrepresentanter: 1 och 1 suppleant.

Sedan 2018 skriver studenter på Örebro universitet digitala salstentamen i WISEflow. Under pandemin har också många hemtentamen genomförts i systemet och allt tyder på att aktiviteten i WISEflow kommer att fortsätta att öka.

Två gånger per termin, ca en och en halv timme varje gång, genomförs förvaltningsgruppsmöten för WISEflow. Det primära syftet är att användarnas åsikter och behov ska ha ett återkommande forum så att vi som jobbar bakom systemet hela tiden vet vad vi ska fokusera på. I gruppen ingår administratörer, lärare, pedagogiska utvecklare och tentamensvakter. Men den allra viktigaste gruppen saknas ännu – studenter!

Känner du att du kan vara med och bidra med studenternas perspektiv på digitala examinationer eller har frågor innan du kan bestämma dig? Hör av dig till sarah.lombrant@oru.se


Nya Lärmiljöer
Antal studentrepresentanter: 8


Örebro universitet driver nu ett stort och viktigt projekt som handlar om att utveckla universitets lärmiljöer. I korthet kan man säga att lärmiljöer är en kombination av både en pedagogisk, social och fysisk (rumslig) dimension. Utifrån detta har nu ORU arbetat fram flera olika förslag på hur och på vilket sätt som lärmiljöerna kan utvecklas vid universitetet och är nu intresserade av att få återkoppling och ett studentperspektiv på dessa förslag. Har du frågor om uppdraget, tveka då inte att kontakta:anna-eva.olsson@oru.se, koordinator för lärmiljöer eller magnus.hansson@oru.se, delprojektledare Nya lärmiljöer


Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand)

Universitetet är indelat i tre fakulteter och varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det högsta ansvaret inom fakulteten. Fakultetsnämnden bestämmer till exempel vilka utbildningar som ska finnas, när utbildningar ska göras om och hur pengarna till forskning ska fördelas. Fakultetsnämnderna fattar många beslut men är också ett viktigt forum för diskussioner och samtal. De flesta ledamöter i nämnden har en vetenskaplig eller konstnärlig bakgrund. Som studentrepresentant har du stor möjlighet att väcka frågor, följa utvecklingen och få inblick i hur din del av universitetet styrs.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS)

Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand)

Universitetet är indelat i tre fakulteter och varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det högsta ansvaret inom fakulteten. Fakultetsnämnden bestämmer till exempel vilka utbildningar som ska finnas, när utbildningar ska göras om och hur pengarna till forskning ska fördelas. Fakultetsnämnderna fattar många beslut men är också ett viktigt forum för diskussioner och samtal. De flesta ledamöter i nämnden har en vetenskaplig eller konstnärlig bakgrund. Som studentrepresentant har du stor möjlighet att väcka frågor, följa utvecklingen och få inblick i hur din del av universitetet styrs.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa (MH)

Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand)

Universitetet är indelat i tre fakulteter och varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det högsta ansvaret inom fakulteten. Fakultetsnämnden bestämmer till exempel vilka utbildningar som ska finnas, när utbildningar ska göras om och hur pengarna till forskning ska fördelas. Fakultetsnämnderna fattar många beslut men är också ett viktigt forum för diskussioner och samtal. De flesta ledamöter i nämnden har en vetenskaplig eller konstnärlig bakgrund. Som studentrepresentant har du stor möjlighet att väcka frågor, följa utvecklingen och få inblick i hur din del av universitetet styrs.

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Lärarförslagskommité ENT

Antal studentrepresentanter: 1

Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté som har i uppgift att bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal. Nämnden har vidare rätt att anta forskare som oavlönad docent. Lärarförslagskommittén för ENT– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Lärarförslagskommité HS

Antal studentrepresentanter: 1

Lärarförslagskommittén för HS– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan.

Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå (HS)

Antal studentrepresentanter: 1 doktorand

Funktion: Bereda frågor till FN rörande forskning och utbildning på forskarnivå. Ansvara för planering av doktorandprogrammets genomförande. Stödja fakultetens kvalitetsarbete inom forskning och utbildning på forskarnivå. Initiera förslag för att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (HS)

Antal studentrepresentanter: 1

Funktion: Bereda frågor till FN rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Stödja fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Initiera förslag för att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ENT)

Antal studentrepresentanter: 1

Funktion: Bereda frågor till FN rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Stödja fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Initiera förslag för att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kommittén för lärarutbildning (HS)

Antal studentrepresentanter: 1

Funktion: Bereda frågor till FN rörande lärarutbildning, samt forskning relaterad till lärarutbildning. Stödja samordning av fakulteternas
utvecklingsarbete med aktiviteter inom Framtidens lärarutbildning.

Lärarförslagskommité MH

Antal studentrepresentanter: 1

Lärarförslagskommittén för MH – ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Region Örebro Län.