Studentrepresentanter

Som studentkår har vi i uppdrag att utse representanter till organ inom Örebro universitet där beslut bereds eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

Örebro studentkår utser som enda studentkår vid Örebro universitet samtliga studentrepresentanter i universitetets organ. Representanterna ska i de här frågorna representera alla studenter vid universitetet, oavsett om de är medlemmar eller inte. För att väljas till studentrepresentant måste en däremot vara ordinarie medlem i Örebro studentkår.

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter väljs av Örebro studentkårs fullmäktige, kårstyrelse och kårsektioner beroende på var inom universitetets organisation studentrepresentanten ska agera. Hur val av studentrepresentanter går till och vilka poster som finns att väljas till regleras i Örebro studentkårs valordning.

På institutionsnivå ansvarar kårsektionerna för att tillsätta studentrepresentanter, på övergripande universitetsnivå ansvarar fullmäktige och kårstyrelse för att utse studentrepresentanter. Varje vårtermin inför nytt verksamhetsår håller fullmäktige val av studentrepresentanter. Kårsektionerna ansvarar enligt egna ordningar och styrdokument att tillsätta sina studentrepresentanter.

Till höger på sidan hittar du vår guide till uppdraget som studentrepresentant och Örebro studentkårs valordning. I guiden hittar du information om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och information om olika organ där vi har rätt att vara representerade. I valordningen hittar du datum för Örebro studentkårs kårval samt samtliga studentrepresentantposter inom Örebro universitet.

Har du frågor om studentrepresentation? Kontakta vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på vice.utbpol@orebrostudentkar.se.

Vill du engagera dig specifikt hos din institution? Kontakta ansvarig kårsektion för mer information om hur du går till väga.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Centrala medbestämmandelagen (MBL)
mer info kommer…
Disciplinnämnden
Disciplinnämnden är en nämndfunktion med uppdrag att handlägga vissa studentärenden inom universitetet. Det kan exempelvis gälla ärenden om fusk, s.k. försök till vilseledande vid prov, men även vissa frågor som avser trakasserier/diskriminering, och störande. Beslut om att stänga av en student från utbildningen under en kortare tid kan ibland fattas.

I nämnden sitter rektor som ordförande, en lagfaren ledamot finns med för den juridiska prövningen, en representant finns vald från lärarna vid universitetet, samt två studentrepresentanter. Föredragande i nämnden är jurist vid universitetet.

Skyddskommittén

Skyddskommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, fackliga representanter och studentkåren. I uppgift har kommittén att bevaka och förebygga ohälsa och olycksfall inom universitetet. Skyddskommittén behandlar alla typer av arbetsmiljöfrågor, t ex företags- och studenthälsovård, arbetsskador och tillbud, information om arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsfrågor.

Kommittén består av arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter och studentkårsrepresentanter. Adjungerade är huvudskyddsombudet, representanter från Campushälsan och studiemiljösamordnaren. Skyddsombud inbjuds.

Universitetspedagogiskt råd

Universitetspedagogiska rådet utgör ett organ för rektors möjlighet till insyn och inflytande i den universitetspedagogiska verksamheten. Rådet fungerar även som en arena för informationsutbyte där bland annat diskussioner om PIL:s inriktning och verksamhet förs.

I rådet ingår rådgivande organ för föreståndaren för PIL, ordförande (utses av rektor), föreståndare för PIL, en representant från varje fakultetsnämnd och från LUN, studentrepresentanter, en prefekt, en representant från UB, en representant från Funka, en särskilt meriterad lärare, en representant från huvudområdet pedagogik och en sekreterare.

Jämlikhetsrådet

Jämlikhetsrådet vid Örebro universitet är rektors råd inom jämlikhetsområdet. Utöver sin rådgivande funktion har rådet till uppgift att vara initiativtagare och pådrivare i universitetets jämlikhets- och jämställdhetsarbete.

Jämlikhetsrådet består av representanter för verksamheten som är sakkunniga inom områden med anknytning till diskrimineringsgrunderna, studenterna och de fackliga organisationerna. Rektorn är den som utser rådets ordförande och ledamöter.

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet har en rådgivande funktion och bidrar till utvecklingen av universitetsbibliotekets verksamhet.

Rådet består av prorektor (ordförande), sekreterare, bibliotekschef, representanter från LUN, HS-, MH- och ENT- nämnderna, studentrepresentanter och externa ledamöter från RÖL och SLU.

Styrgruppen för Linje 14

Linje 14 arbetar för att motivera högstadie- och gymnasieelever till högre studier.

Gruppen består av verksamhetsansvarig för Linje 14 i samarbete med företrädare för Örebro kommun och Örebro universitet. Styrgruppen beslutar om Linje 14:s övergripande verksamhet och budget.

Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet samordnar miljöarbetet vid universitetet, driver miljöledningsarbetet framåt
och lämnar underlag for beslut inom miljöledningsarbetet till rektor. Frågor som hör samman med hållbar utveckling, miljöfrågor och åtgärder lyfts via rådet. Rådet
ger förslag på vilka områden som miljörevisorerna ska granska, planera eventuella
utbildningar eller diskutera aktuella frågor.

I rådet ingår representanter från institutionerna, studentrepresentant från Örebro studentkår och universitetets miljörevisorer.

Internationaliseringsråd

Formulerar övergripande strategier och förhållningssätt avseende universitetets internationalisering och fördelar medel efter inkomna ansökningar bland annat.

I rådet ingår vicerektor för internationalisering och samverkan, universitetsdirektör, dekan, prefekt, och en studentrepresentant.

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS)

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa (MH)

Nämnden ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper. Nämnden utgör såväl rektors som institutionernas viktigaste samtalspartner och rådgivare i frågor som rör akademisk kvalitet och verksamhetsutveckling. Nämnden är också rektors stabsorgan i akademiska kvalitets- och strategifrågor. På ett sammanhållet sätt ska nämnden hantera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning för att främja forskningsanknytningen av utbildningen.

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Lärarutbildningsnämnden får sitt uppdrag av rektor som också utser dess ledamöter. Nämnden leds av en ordförande och ansvarar för lärarutbildningen och för utbildningsvetenskaplig forskning på uppdrag av rektorn.

Lärarförslagskommité ENT

Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté som har i uppgift att bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal. Nämnden har vidare rätt att anta forskare som oavlönad docent. Lärarförslagskommittén för ENT– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Lärarförslagskommité HS

Lärarförslagskommittén för HS– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan.

Lärarförslagskommité MH

Lärarförslagskommittén för MH – ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Region Örebro Län.

Utbildningsutskott kopplat till LUN
mer info kommer…
VFU-gruppen LUN (informell)
mer info kommer…
Programråd LUN
mer info kommer…