Få koll på dina rättigheter med Örebro studentkår!

Här kan du läsa om vad du som student har rätt till innan kursen startar, under dess gång samt efter den har slutat. Om du inte hittar svar på eventuella frågor så har Örebro studentkår har ett student- och doktorandombud som arbetar heltid med att hjälpa och stötta studenter i rättsliga frågor.

Vad bör jag tänka på innan kursstart?

Ha koll på din kursplan

Det ska alltid finnas en kursplan till din kurs. I den kan du hitta regler om bland annat hur kursen ska vara utformad och vilken examinationsform som förekommer. Kursplanen måste följas av såväl dig som student som lärosätets personal.

Ditt schema ska finnas fastställt

Ett schema där du kan se samtliga utbildnings- och examinationsmoment under kursen ska finnas tillgängligt senast fyra veckor innan kursstart. Examinationer eller obligatoriska moment får inte läggas till under kursens gång.

Litteraturlistan, en del av kursplanen

Litteraturlistan berättar vad du ska läsa under kursens gång, denna ska finnas fastställd i kursplanen. Kontrollera litteraturlistan innan du köper dina böcker.

Saknas kursplan, schema eller litteraturlista?

Anmäl detta direkt till kursansvarig! Du hittar vem som är kursansvarig på Blackboard eller vid din institution. Dyker dokumenten inte upp trots att du pratat med kursansvarig? Kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud!

Vad bör jag tänka på under kursens gång?

Det kan inte dyka upp obligatoriska moment

Ett moment, det vill säga en föreläsning, seminarium eller liknande, är bara obligatoriska om det står fastställt i kursplanen redan från början. Ett moment kan inte bli obligatoriskt helt plötsligt bara för att din lärare eller kursansvarige bestämmer sig för det.

Du får alltid skriva anonym tenta

När du skriver såväl hem- som salstentamen har du alltid rätt att vara anonym. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att skydda dig som student. När examinator slutligen fattat betygsbeslut behöver du inte längre vara anonym.

Vad får läraren egentligen fråga om på examinationen?

Examinationen ska stämma väl överens med hur kursen beskrivs i kursplanen. Frågor kan och får komma på alla de moment som ingår i kursen. Du kan alltså få frågor på sådant som läraren föreläst om men som inte står i kurslitteraturen.

Din tenta ska vara rättad i tid

Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn. Fördröjd rättning kan leda till problem med CSN-utbetalningar för dig.

Kuggat? Du har rätt till omtenta inom fem veckor

Senast fem veckor från ordinarie examinationstillfälle har du rätt att skriva en omexamination. Denna får ges tidigast två veckor efter du fått ditt resultatbesked från ordinarie examen. Vid särskilda fall kan undantag göras och omexamination får hållas efter fem veckor. Ordet omexamination inbegriper alla olika former av examination så som exempelvis uppsats, hemtentamen, salstenta.

Kuggat? Du kan begära omprövning

Om du kuggar en tenta kan du inte överklaga betygsbeslutet. Det du kan göra är däremot att begära en omprövning eller rättelse på din examination. Kontakta student- och doktorandombudet för mer information.

Vad bör jag tänka på efter kursens slut?

Du har fortfarande rätt att examineras

Om kursen upphört eller förändrats har du rätt att examineras minst tre gånger enligt den kursplan som rådde när du läste den. Om du blivit underkänd två gånger har du rätt att byta examinator. Rätten till ny examinator gäller dock inte om det till exempel är brist på lärarresurser vid universitetet.

Ingen fortsatt handledning eller undervisning efter kursens slut

Du har rätt till handledning och undervisning under den tid kursen pågår. Efter kursens slut har du inte längre rätt till detta.

Fem snabba

  • Det får inte dyka upp obligatoriska moment under kursens gång.

  • Din tenta ska vara rättad inom 15 arbetsdagar.

  • Du har alltid rätt till att skriva din tenta anonymt.

  • Du kan begära en omprövning av en redan rättad tenta om du inte är nöjd.

  • Senast fem veckor efter examinationstillfället har du rätt att skriva omtenta. Vid särskilda fall kan undantag göras.

Hjälp! Jag har problem med min utbildning!

Om du under dina studier upplever att din utbildning inte sker enligt de regler som finns eller om du blir felbehandlad på något sätt så kan Örebro studentkår hjälpa dig med råd, stöd och närvaro vid känsliga möten med universitetet.
Kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud om du har frågor eller behöver stöd och råd.