top of page

Örebro studentkår på SFSFUM 2023


Örebro studentkår (ÖS) närvarade nyligen på SFS-FUM där det fördes diskussioner och fattades beslut om studentpolitik på nationell nivå. Diskussionerna kretsade mycket kring hur studenters ekonomiska situation ser ut just nu och vad SFS-styrelse kan göra för att jobba för ett högre CSN-bidrag som ska gå i linje med studenters levnadsstandard i dagsläget.


Kvalitén på studentbostäder var även ett diskussionsämne. I SFS:s åsiktsprogram står det numera att "en studentbostad ska uppfylla samma krav på standard som andra bostäder.” samt att hyran för en studentbostad inte ska överstiga 30 % av en students inkomst i form av studiemedel.


Ett av besluten som fattades under mötet var att en fokusfråga för SFS styrelse skulle handla om studenters psykiska ohälsa. I åsiktsprogrammet står det "att staten och dess myndigheter ska tillse att lärosätena utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och orsakerna till studenternas psykiska ohälsa.". - Att psykisk ohälsa bland studenter ska få mer fokus på den nationella arenan ser ÖS som positivt. Det är ett viktigt ämne som ÖS arbetat flitigt med lokalt i ett flertal verksamhetsår, exempelvis under kampanjen #sjuktvanligt, säger Zack Petterson.


Det var även val där bland annat en ny styrelse till SFS valdes in samt två nya presidialer - en vice ordförande vid namn Klara Dryselius och en ordförande vid namn Jacob Färnert.


Utöver den långa mötesdagen gav helgen i Eskilstuna utrymme för såväl mingel och bankett som intressanta möten med studentkårer från andra delar av Sverige.

Representanter från Örebro studentkår var: Andreas Jonsson (Corax), Hanna Andersson Wallén (Sobra), Madde Hultén (Sobra), Elin Norin Wikman (GIH), Zack Pettersson (GIH). Läs sammanfattningen av SFSFUM 2023 på SFS hemsida.


56 visningar

コメント


bottom of page