top of page

Örebro studentkår på SFSFUM 2023


Örebro studentkår (ÖS) närvarade nyligen på SFS-FUM där det fördes diskussioner och fattades beslut om studentpolitik på nationell nivå. Diskussionerna kretsade mycket kring hur studenters ekonomiska situation ser ut just nu och vad SFS-styrelse kan göra för att jobba för ett högre CSN-bidrag som ska gå i linje med studenters levnadsstandard i dagsläget.


Kvalitén på studentbostäder var även ett diskussionsämne. I SFS:s åsiktsprogram står det numera att "en studentbostad ska uppfylla samma krav på standard som andra bostäder.” samt att hyran för en studentbostad inte ska överstiga 30 % av en students inkomst i form av studiemedel.


Ett av besluten som fattades under mötet var att en fokusfråga för SFS styrelse skulle handla om studenters psykiska ohälsa. I åsiktsprogrammet står det "att staten och dess myndigheter ska tillse att lärosätena utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och orsakerna till studenternas psykiska ohälsa.". - Att psykisk ohälsa bland studenter ska få mer fokus på den nationella arenan ser ÖS som positivt. Det är ett viktigt ämne som ÖS arbetat flitigt med lokalt i ett flertal verksamhetsår, exempelvis under kampanjen #sjuktvanligt, säger Zack Petterson.


Det var även val där bland annat en ny styrelse till SFS valdes in samt två nya presidialer - en vice ordförande vid namn Klara Dryselius och en ordförande vid namn Jacob Färnert.


Utöver den långa mötesdagen gav helgen i Eskilstuna utrymme för såväl mingel och bankett som intressanta möten med studentkårer från andra delar av Sverige.

Representanter från Örebro studentkår var: Andreas Jonsson (Corax), Hanna Andersson Wallén (Sobra), Madde Hultén (Sobra), Elin Norin Wikman (GIH), Zack Pettersson (GIH). Läs sammanfattningen av SFSFUM 2023 på SFS hemsida.


45 visningar
bottom of page