top of page

Doktorandundersökning fakulteten ENT


Nu ska en ny doktorandundersökning genomföras och liksom sist behövs en referensgrupp bestående av representanter från alla tre av fakultetens institutioner samt en doktorand som ska vara utsedd av studentkåren. Bedömningen i nuläget är att det kommer att behövas två möten, ett i början av arbetet och ett efter att enkätsvaren inkommit och fokusgrupper ska anordnas. Utöver det så kan det efterfrågas en del inspel då resultaten ska sammanställas.


Vi erbjuder:

Syftet med att genomföra doktorandundersökningen är att få en genomlysning av hela forskarutbildningen inom ENT och få ett underlag till diskussion på både fakultetsnivå och institutionsnivå. Målet är att förbättra forskarutbildningen och doktorandernas studiesituation genom att ta fram och genomföra konkreta aktiviteter utifrån underlaget. Du som doktorand kommer alltså få en chans till inflytande över detta arbete och vara en del av utvecklingen.


Mötesfrekvens: Ca 2 tillfällen.


Vi söker:

1 doktorandrepresentant från fakulteten ENT som är intresserad av att förbättra situationen för doktorander vid Örebro universitet.


Ansökan

Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten

7 visningar
bottom of page