top of page
IMG_8648_edited.jpg

Studentinflytande och politik

Utbildningsbevakning och rättigheter

Student- och doktorandombud

Studiemiljö och studenthälsa

Studentinflytande och politik

Som studenter förväntas vi vara en aktiv del i arbetet med att utveckla högre utbildning. Vårt inflytande i utvecklingen av universitet och högskolor är fastställd i Sveriges lag. Som student på ett universitet är det dock inte alltid självklart vad rollen som student innebär. Förutom att genomföra studierna så förväntas det av studenter att vi är delaktiga i att utveckla vårt lärosäte, i allt från utbildning till studiemiljö, jämlikhet och forskning.

Hur studenter och Örebro studentkår påverkar

Örebro studentkår arbetar varje dag för att förbättra och utveckla utbildning, forskning och förutsättningarna för en god studietid. Det gör vi tillsammans med Örebro universitet, Örebro kommun, Region Örebro län, Sveriges förenade studentkårer och med andra externa aktörer.

Universitetet ansvarar lokalt för att det finns välfungerande strukturer för studentinflytande så att studenter kan komma till tals och vara med och ta viktiga beslut som rör universitetets framtid och utveckling. Studentinflytandet grundar sig på en ömsesidig vilja att samarbeta mellan universitetets myndighetspersonal och studentkår samt att studenter använder sig av de verktyg för påverkan som vi tillsammans med universitetet har tagit fram. Det är framför allt via kursvärderingar och studentrepresentation där du som student gör dig och dina medstudenter hörda.

Kursvärderingar
Studentrepresentation

Våra åsikter

Örebro studentkårs högsta beslutande organ, fullmäktige, ansvarar över Örebro studentkårs åsiktsdokument. Dokumentet genomsyrar hela organisationen och gäller för representanter och förtroendevalda i såväl kårsektioner som för studentrepresentanter i universitetsstyrelsen. I fullmäktige finns alla kårsektioner representerade. Därmed säkerställer vi att åsikter från studenter från hela Örebro universitet är med och påverkar vad vi gemensamt ska tycka om högskolans roll i samhället, studenternas utbildning, livsstandard, forskning med mera.

Vill du påverka våra gemensamma åsikter? Du som medlem i Örebro studentkår har möjlighet att skicka in förslag till beslut till fullmäktige.

Studentens inflytande - studentens ansvar
Ha koll på din kursplan
Gör kursutvärderingarna
Bli studentrepresentant
Lär känna dina rättigheter och sklydigheter

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. –  1 kap. 4 a § i Högskolelagen (SFS 1992:1434)

Örebro Studentkårs åsiktsdokument
Innehåller Örebro studentkårs politiska åsikter

Utbildningsbevakning och rättigheter

Vi värnar om dina rättigheter

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är en stor del Örebro studentkårs grunduppdrag. I grund och botten handlar utbildningsbevakning om att vi, studenter och studentkår, värnar om studenters rättigheter som finns enligt svensk lag och universitetets lokala regler. När regler inte följs upplyser vi universitetet om detta och framför kritik. Allt för att du som student ska få den utbildning du har rätt till.

Vad är en utbildningsbevakare?

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är Örebro studentkårs grunduppdrag. Några av de viktigaste personerna för att kunna göra detta är utbildningsbevakarna, förtroendevalda studenter i varje kårsektion som ansvarar för utbildningsrelaterade frågor. Varje kårsektion har minst en utbildningsbevakare som sitter i kårsektionens styrelse, och kontaktuppgifter till dem hittar du till höger på den här sidan. Alla kårsektioners utbildningsbevakare träffas också i utbildningsbevakarrådet, där de tillsammans med ÖS vice ordförande och student- och doktorandombudet diskuterar problem och idéer som uppkommit.

När ska du vända dig till utbildningsbevakare?

Utbildningsbevakaren i din kårsektion är den person du bör vända dig om du har frågor som rör hur din utbildning bedrivs, till exempel om en lärare beter sig illa mot studenter under föreläsningen eller om du anser att det tagit väldigt lång tid för en tenta att bli rättad. Din utbildningsbevakare kan också svara på vilka rättigheter och skyldigheter du har som student, eller prata med din lärare eller din institution om ett problem om du inte själv vill göra det. Självklart kan du också vända dig till din utbildningsbevakare om du vill lyfta fram något som är bra, har idéer över hur utbildningen kan förbättras eller om du själv vill vara med och engagera dig inom utbildningsbevakning.

Dina rättigheter som student
Student- och doktorandombud

Få koll på dina rättigheter med Örebro studentkår!

Här kan du läsa om vad du som student har rätt till innan kursen startar, under dess gång samt efter den har slutat. Om du inte hittar svar på eventuella frågor så har Örebro studentkår har ett student- och doktorandombud som arbetar heltid med att hjälpa och stötta studenter i rättsliga frågor.

Vad bör jag tänka på innan kursstart?

Ha koll på din kursplan

Det ska alltid finnas en kursplan till din kurs. I den kan du hitta regler om bland annat hur kursen ska vara utformad och vilken examinationsform som förekommer. Kursplanen måste följas av såväl dig som student som lärosätets personal.

Ditt schema ska finnas fastställt

Ett schema där du kan se samtliga utbildnings- och examinationsmoment under kursen ska finnas tillgängligt senast fyra veckor innan kursstart. Examinationer eller obligatoriska moment får inte läggas till under kursens gång.

Litteraturlistan, en del av kursplanen

Litteraturlistan berättar vad du ska läsa under kursens gång, denna ska finnas fastställd i kursplanen. Kontrollera litteraturlistan innan du köper dina böcker.

Saknas kursplan, schema eller litteraturlista?

Anmäl detta direkt till kursansvarig! Du hittar vem som är kursansvarig på Blackboard eller vid din institution. Dyker dokumenten inte upp trots att du pratat med kursansvarig? Kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud!

Vad bör jag tänka på under kursens gång?

Det kan inte dyka upp obligatoriska moment

Ett moment, det vill säga en föreläsning, seminarium eller liknande, är bara obligatoriska om det står fastställt i kursplanen redan från början. Ett moment kan inte bli obligatoriskt helt plötsligt bara för att din lärare eller kursansvarige bestämmer sig för det.

Du får alltid skriva anonym tenta

När du skriver såväl hem- som salstentamen har du alltid rätt att vara anonym. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att skydda dig som student. När examinator slutligen fattat betygsbeslut behöver du inte längre vara anonym.

Vad får läraren egentligen fråga om på examinationen?

Examinationen ska stämma väl överens med hur kursen beskrivs i kursplanen. Frågor kan och får komma på alla de moment som ingår i kursen. Du kan alltså få frågor på sådant som läraren föreläst om men som inte står i kurslitteraturen.

Din tenta ska vara rättad i tid

Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn. Fördröjd rättning kan leda till problem med CSN-utbetalningar för dig.

Kuggat? Du har rätt till omtenta inom fem veckor

Senast fem veckor från ordinarie examinationstillfälle har du rätt att skriva en omexamination. Denna får ges tidigast två veckor efter du fått ditt resultatbesked från ordinarie examen. Vid särskilda fall kan undantag göras och omexamination får hållas efter fem veckor. Ordet omexamination inbegriper alla olika former av examination så som exempelvis uppsats, hemtentamen, salstenta.

Kuggat? Du kan begära omprövning

Om du kuggar en tenta kan du inte överklaga betygsbeslutet. Det du kan göra är däremot att begära en omprövning eller rättelse på din examination. Kontakta student- och doktorandombudet för mer information.

Vad bör jag tänka på efter kursens slut?

Du har fortfarande rätt att examineras

Om kursen upphört eller förändrats har du rätt att examineras minst tre gånger enligt den kursplan som rådde när du läste den. Om du blivit underkänd två gånger har du rätt att byta examinator. Rätten till ny examinator gäller dock inte om det till exempel är brist på lärarresurser vid universitetet.

Ingen fortsatt handledning eller undervisning efter kursens slut

Du har rätt till handledning och undervisning under den tid kursen pågår. Efter kursens slut har du inte längre rätt till detta.

Fem snabba

  • Det får inte dyka upp obligatoriska moment under kursens gång.

  • Din tenta ska vara rättad inom 15 arbetsdagar.

  • Du har alltid rätt till att skriva din tenta anonymt.

  • Du kan begära en omprövning av en redan rättad tenta om du inte är nöjd.

  • Senast fem veckor efter examinationstillfället har du rätt att skriva omtenta. Vid särskilda fall kan undantag göras.

Hjälp! Jag har problem med min utbildning!

Om du under dina studier upplever att din utbildning inte sker enligt de regler som finns eller om du blir felbehandlad på något sätt så kan Örebro studentkår hjälpa dig med råd, stöd och närvaro vid känsliga möten med universitetet.
Kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud om du har frågor eller behöver stöd och råd.

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombudet finns till för alla våra medlemmar och studerande vid Örebro universitet. Ombudet arbetar med konsultation och stöd i rättsliga studentfrågor, vilket kan innefatta allt från vad du kan göra om ditt tentamensresultat kommer för sent till hjälp i dialogen med universitetet om du upplever dig bli diskriminerad eller på annat sätt felaktigt behandlad.

Alla studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Örebro universitet kan kostnadsfritt kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud för hjälp och stöd.

När och varför ska jag kontakta student- och doktorandombudet?

 

Du kan kontakta student- och doktorandombudet när du upplever ett problem som rör din utbildning eller din studiesituation. Problemet kan vara att du inte anser dig ha blivit rättvist behandlad, att du misstänker att någon av de regler som finns kring att ge kurser inte följts eller om du anser att din utbildning brister i kvalitet av någon anledning.

När du kontaktar student- och doktorandombudet kan du först och främst få hjälp med att veta hur det egentligen ligger till i ditt fall, om du har blivit behandlad på rätt sätt. Vid de fall där du som student eller doktorand har blivit felbehandlad hjälper ombudet dig med hur du ska gå till väga för att få rätt till det du ska ha rätt till.

Student- och doktorandombudet kan också föra dialogen med universitetet i det fall du själv inte vill kontakta lärare eller kursansvarig. Student- och doktorandombudet har tystnadsplikt vilket betyder att hon inte kommer gå vidare med ditt ärende om du själv inte vill det.

Michelle-hemsida-2022.png

Michelle Karlsson

Student- och doktorandombud

Fallärenderapport HT16-VT18

Studiemiljö

För att kunna prestera bra under sin studietid och må bra som student är det viktigt att både den fysiska och den psykosociala studiemiljön håller en hög kvalitet. Den fysiska studiemiljön kan bland annat handla om belysning, ventilation, buller eller tillgänglighet. Den psykosociala studiemiljön inbegriper exempelvis stress och trakasserier.

Anmäla skador och tillbud

Visste du att du som student är försäkrad? Har du skadat dig under skoltid, eller varit nära att skada dig, så ska det anmälas. Om du skadar dig på väg till eller ifrån universitetet, när du vistas på campusområdet, eller under praktik exempelvis, så ska du göra en arbetsskadeanmälan. Om du varit nära att skada dig, men lyckades undvika att en olycka skedde, ska du göra en tillbudsanmälan. Det är viktigt att anmäla risker i studie- och arbetsmiljön även om en olycka ännu inte skett för att universitetet ska kunna förebygga olyckor. Information om försäkringen, samt om hur du anmäler en arbetsskada eller tillbud, hittar du på Örebro universitets hemsida.

Felanmälan

Om du upptäcker att något på campus är trasigt så är det bra om du felanmäler detta till universitetet. Det kan exempelvis vara lampor som behöver bytas, trasiga stolar, mikrovågsugnar eller datorer som inte fungerar, med mera. Det går även att felanmäla eventuella brister i tillgänglighet på campus. I länken finns formulär för samtliga former av felanmälan.

Studenthälsa

På campusområdet finns hjälp att få om du som student har stressproblem, behöver stöd i frågor gällande livsstil och hälsa eller mår dåligt och behöver någon att prata med.

Campushälsan

Hos campushälsan kan du få träffa psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, barnmorska och sjukgymnast. Alla som jobbar på campushälsan har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Campushälsans  finns både på campus Örebro och campus Grythyttan . Mer om campushälsans verksamhet, och hur du kommer i kontakt med dem hittar du i länken.

bottom of page