top of page
IMG_2481_edited.jpg

Kårval 2024

Kårval 2024

1april, Hörsal T, klockan17:15

Varje vårtermin genomför Örebro studentkår val för att rösta
fram vilka som ska vara med och driva organisationen framåt nästa verksamhetsår.


Mellan 19 februari och 3 mars kan varje enskild ordinarie medlem i Örebro studentkår
nominera sig själv eller en annan medlem till heltidsarvoderade poster och andra förtroendeposter
eller till att vara studentrepresentant.


Även val till kårsektionerna genomförs under våren – där nomineringsperioden pågår mellan 4 - 17 mars.

Som studentkår har vi i uppdrag att utse representanter till organ inom Örebro universitet där beslut bereds eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

Örebro studentkår utser som enda studentkår vid Örebro universitet samtliga studentrepresentanter
i universitetets organ. Representanterna ska i de här frågorna representera alla studenter
vid universitetet, oavsett om de är medlemmar eller inte.
För att väljas till studentrepresentant måste en däremot vara ordinarie medlem i Örebro studentkår.


Läs mer om de olika posterna nedan och nominera dig själv eller någon annan!

 

Val till Centrala poster

Nomineringsperiod 19 feb - 3 mars 2024

Val av heltidsarvoderade och andra förtroendeposter

Heltidsarvoderade väljs av Örebro studentkårs fullmäktige i samband med valet varje vårtermin. De heltidsarvoderade består av Örebro studentkårs ordförande, tre vice ordföranden och Lösnummers chefredaktör – och med andra ord ägnar de sig åt sina uppdrag på heltid. Det finns utöver dem deltidsarvoderade poster.

Läs mer om valbara heltidsarvoderade och andra förtroendeposter nedan

Heltidsarvoderade

Örebro studentkårs ordförande är politiskt vald av Fullmäktige och har övergripande ansvar för att leda Örebro studentkårs verksamhet. Ordföranden ansvarar för studentpolitiska frågor samt för kontakt med externa aktörer som kommun och universitetsledning samt med andra studentkårer. Ordföranden leder tillsammans med vice ordförandena kårstyrelsens arbete att verkställa verksamhetsplanen på uppdrag av Fullmäktige, och har det främsta ansvaret för att kårstyrelsen sammanträder stadgeenligt och leder arbetet framåt. Internt i organisationen har ordförande även ansvar för ekonomi och budgetarbete, ska leda samtliga möten som tillfaller ordförande enligt kårstyrelsens policy och vara kontaktperson för Örebro studentkårs förtroendevalda. Externa arbetet består som sagt av att vara i kontakt med aktörer så som kommun, universitetet och region i externa organisatoriska och strategiska frågor och övergripande studentpolitiska frågor.

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (utb.pol.) ansvarar för att bevaka och påverka den utbildning som bedrivs vid Örebro universitet. Som vice utb.pol. driver du organisationens utbildningspolitiska mål framåt, blir uppdaterad på den rådande utbildningspolitiska situationen på Örebro universitet, stöttar kårsektionerna i deras arbete med utbildningsfrågor och får stöttning av nationella organisationer i ditt arbete. Utöver detta ansvarar du för organiseringen av Örebro studentkårs studentrepresentanter och är kontaktperson för Örebro studentkårs förtroendevalda, framför allt i frågor som rör utbildningspolitiska frågor samt frågor kopplade till ens uppdrag som studentrepresentant. Du är även kontakten till Fullmäktiges mötespresidium, och du ansvarar över Örebro studentkårs prestigefyllda pris ”Pedagogiska priset” som delas ut till två lärare som ger det lilla extra i sin undervisning.

Som vice ordförande med studiesocialt ansvar arbetar du med politiskt påverkansarbete, lokalt såväl som nationellt, och representerar alla studenter vid Örebro universitet i studiesociala frågor. Studiesociala frågor berör förutsättningar för studier så som studiemiljö, trygghet, jämlikhet, studentbostäder och social verksamhet. Du arbetar med studentbostadspolitiska frågor och för därför dialog med studentbostadsbolag i Örebro, deltar på studentbostadskonferenser samt är medias kontaktperson i dessa frågor. Du är även huvudstuderande skyddsombud och sammankallar Örebro studentkårs skyddsråd, sitter med i universitetets Skyddskommitté samt byggmöten. Där för du studenternas talan i trygghetsfrågor samt fysisk, psykisk och psykosocial studiemiljö. Du deltar även i skyddsronder och trygghetsvandringar på universitets tre Campus. Som ledamot i universitetets Jämlikhetsråd för du studenternas talan i jämlikhetsfrågor samt är högst ansvarig för jämlikhetsfrågor som rör studenter och utbildningar. Du är högst ansvarig för introduktionen från Örebro studentkår och sitter med i Qrakegruppen tillsammans med Introduktionsansvarig samt alla kårsektioners generaler.

Vice ordförande med näringslivsansvar är huvudansvarig för Örebro studentkårs arbete med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, samt ansvarar för Örebro studentkårs kontakter med näringslivet. Vice ordförande med näringslivsansvar är även första hands stödet till kårsektionerna i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Lösnummers chefredaktör är politiskt vald av Fullmäktige och har det övergripande ansvaret för Örebro studentkårs fristående studenttidning, Lösnummer, och dess verksamhet. Chefredaktören ansvarar över redaktionen, externa kontakter (såsom tryckeri och UngMedia) och driver det kontinuerliga utvecklingsarbetet och svarar inför Fullmäktige. Det innebär att delta på Örebro studentkårs fullmäktiges möten, att lämna in verksamhetsplan, budget, utgivningsplan och verksamhetsberättelse. Dokumenten skrivs i konsultation med Lösnummers styrelse. Att vara chefredaktör för Lösnummer innebär även ansvar för redovisning av Lösnummers ekonomi och att se till att arbete utförs i enlighet med de pressetiska regler för press, radio och tv, samt att föra arbetssättet vidare till redaktionens medlemmar.

Klicka här för att nominera dig eller någon annan
Örebro studentkårs
Valordning
Valnämnd

Val till kårsektionerna

Nomineringsperiod 4 - 17 mars

Val av fullmäktigeledamöter

Fullmäktigeledamöter välj i samband med respektive kårsektions valmöte, som äger rum under april månad. Mandatfördelningen till fullmäktige regleras i Örebro studentkårs stadga och baseras på föregående års medlemsantal och antal studenter vid representerad institution. Varje kårsektion kan välja lika många ordinarie ledamöter till fullmäktige som kårsektionen har antal mandat i fullmäktige. Varje kårsektion kan välja lika många suppleanter som kårsektionen har antal mandat i fullmäktige samt ytterligare två suppleanter utöver dessa. Läs mer om Fullmäktige (FUM), dess uppdrag och krav för att blir vald till fullmäktigeledamot genom att klicka här

Val av Studentrepresentanter

Studentrepresentanter väljs av Örebro studentkårs fullmäktige, kårstyrelse och kårsektioner

beroende på var inom universitetets organisation studentrepresentanten ska agera.

Hur val av studentrepresentanter går till och vilka poster som finns att väljas till regleras i Örebro studentkårs valordning.

På institutionsnivå ansvarar kårsektionerna för att tillsätta studentrepresentanter, på övergripande universitetsnivå ansvarar fullmäktige och kårstyrelse för att utse studentrepresentanter. Varje vårtermin inför nytt verksamhetsår håller fullmäktige val av studentrepresentanter. Kårsektionerna ansvarar enligt egna ordningar och styrdokument att tillsätta sina studentrepresentanter.

Till höger på sidan hittar du vår guide till uppdraget som studentrepresentant och Örebro studentkårs valordning. I guiden hittar du information om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och information om olika organ där vi har rätt att vara representerade. I valordningen hittar du datum för Örebro studentkårs kårval samt samtliga studentrepresentantposter inom Örebro universitet.

Har du frågor om studentrepresentation?

Kontakta Örebro studentkårs samordnare på samordnare@orebrostudentkar.se

Vill du engagera dig specifikt hos din institution? 

Kontakta din kårsektion för mer information om hur du går till väga.

Läs mer om valbara studentrepresentantposter nedan;

Universitetets Ledningsorganisation

Antal studentrepresentanter: 2 (varav 1 doktorand) Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

IMG_8638_edited.jpg

Vill du sitta i kårstyrelsen?

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen
– Örebro studentkårs högsta verkställande organ.


Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS tre vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion
(vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande).
Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.


Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot
universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen,
medan styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter.

Är du intresserad av att sitta i kårstyrelsen? 
Kontakta din kårsektion för mer information.

bottom of page