top of page
IMG_2481_edited.jpg

Utbildningsstöd

Utbildningsbevakning

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är en stor del Örebro studentkårs grunduppdrag. I grund och botten handlar utbildningsbevakning om att vi, studenter och studentkår, värnar om studenters rättigheter som finns enligt svensk lag och universitetets lokala regler. När regler inte följs upplyser vi universitetet om detta och framför kritik. Allt för att du som student ska få den utbildning du har rätt till.
 

Vad är en utbildningsbevakare?

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är Örebro studentkårs grunduppdrag. Några av de viktigaste personerna för att kunna göra detta är utbildningsbevakarna, förtroendevalda studenter i varje kårsektion som ansvarar för utbildningsrelaterade frågor. Varje kårsektion har minst en utbildningsbevakare som sitter i kårsektionens styrelse, och kontaktuppgifter till dem hittar du till höger på den här sidan. Alla kårsektioners utbildningsbevakare träffas också i utbildningsbevakarrådet, där de tillsammans med ÖS vice ordförande och student- och doktorandombudet diskuterar problem och idéer som uppkommit.
 

När ska du vända dig till utbildningsbevakare?
 

Utbildningsbevakaren i din kårsektion är den person du bör vända dig om du har frågor som rör hur din utbildning bedrivs, till exempel om en lärare beter sig illa mot studenter under föreläsningen eller om du anser att det tagit väldigt lång tid för en tenta att bli rättad. Din utbildningsbevakare kan också svara på vilka rättigheter och skyldigheter du har som student, eller prata med din lärare eller din institution om ett problem om du inte själv vill göra det. Självklart kan du också vända dig till din utbildningsbevakare om du vill lyfta fram något som är bra, har idéer över hur utbildningen kan förbättras eller om du själv vill vara med och engagera dig inom utbildningsbevakning.

 

Rättigheter

Få koll på dina rättigheter med Örebro studentkår!

Här kan du läsa om vad du som student har rätt till innan kursen startar, under dess gång samt efter den har slutat. Om du inte hittar svar på eventuella frågor så har Örebro studentkår har ett student- och doktorandombud som arbetar heltid med att hjälpa och stötta studenter i rättsliga frågor.

 

Vad bör jag tänka på innan kursstart?


Ha koll på din kursplan

​Det ska alltid finnas en kursplan till din kurs. I den kan du hitta regler om bland annat hur kursen ska vara utformad och vilken examinationsform som förekommer. Kursplanen måste följas av såväl dig som student som lärosätets personal.

Ditt schema ska finnas fastställt

Ett schema där du kan se samtliga utbildnings- och examinationsmoment under kursen ska finnas tillgängligt senast fyra veckor innan kursstart. Examinationer eller obligatoriska moment får inte läggas till under kursens gång.

Litteraturlistan, en del av kursplanen

Litteraturlistan berättar vad du ska läsa under kursens gång, denna ska finnas fastställd i kursplanen. Kontrollera litteraturlistan innan du köper dina böcker.

Saknas kursplan, schema eller litteraturlista?

Anmäl detta direkt till kursansvarig! Du hittar vem som är kursansvarig på Blackboard eller vid din institution. Dyker dokumenten inte upp trots att du pratat med kursansvarig? Kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud!

Vad bör jag tänka på under kursens gång?

Det kan inte dyka upp obligatoriska moment

Ett moment, det vill säga en föreläsning, seminarium eller liknande, är bara obligatoriska om det står fastställt i kursplanen redan från början. Ett moment kan inte bli obligatoriskt helt plötsligt bara för att din lärare eller kursansvarige bestämmer sig för det.

Du får alltid skriva anonym tenta

När du skriver såväl hem- som salstentamen har du alltid rätt att vara anonym. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att skydda dig som student. När examinator slutligen fattat betygsbeslut behöver du inte längre vara anonym.

Vad får läraren egentligen fråga om på examinationen?

Examinationen ska stämma väl överens med hur kursen beskrivs i kursplanen. Frågor kan och får komma på alla de moment som ingår i kursen. Du kan alltså få frågor på sådant som läraren föreläst om men som inte står i kurslitteraturen.

Din tenta ska vara rättad i tid

Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn. Fördröjd rättning kan leda till problem med CSN-utbetalningar för dig.

Kuggat? Du har rätt till omtenta inom fem veckor

Senast fem veckor från ordinarie examinationstillfälle har du rätt att skriva en omexamination. Denna får ges tidigast två veckor efter du fått ditt resultatbesked från ordinarie examen. Vid särskilda fall kan undantag göras och omexamination får hållas efter fem veckor. Ordet omexamination inbegriper alla olika former av examination så som exempelvis uppsats, hemtentamen, salstenta.

Kuggat? Du kan begära omprövning

Om du kuggar en tenta kan du inte överklaga betygsbeslutet. Det du kan göra är däremot att begära en omprövning eller rättelse på din examination. Kontakta student- och doktorandombudet för mer information.

Vad bör jag tänka på efter kursens slut?

Du har fortfarande rätt att examineras

Om kursen upphört eller förändrats har du rätt att examineras minst tre gånger enligt den kursplan som rådde när du läste den. Om du blivit underkänd två gånger har du rätt att byta examinator. Rätten till ny examinator gäller dock inte om det till exempel är brist på lärarresurser vid universitetet.

Ingen fortsatt handledning eller undervisning efter kursens slut

Du har rätt till handledning och undervisning under den tid kursen pågår. Efter kursens slut har du inte längre rätt till detta.

bottom of page