top of page

Rapport: Diskriminering i samband med studier


Jakob Hagström, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Nyligen författades en rapport med syfte att bygga underlag för studentkårens politiska påverkansarbete. Detta genom att utreda Örebro universitets diskrimineringsarbete samt studenternas åsikter kring detta arbete. På universitetets hemsida står det ”Örebro universitet ska vara en modern och attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare har en god miljö. Vår verksamhet ska vara inspirerande, säker, utvecklande och tillåtande, samt helt fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” (Örebro universitet 2023). Örebro universitet förväntas förhålla sig till att inte kränka de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lag. Dessa är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder (SFS 2008:567). Örebro studentkårs rapport visar att det verkar finnas en viss problematik i hur studenterna upplever arbetet med diskrimineringsfrågor. Många studenter anser att de inte har fått den hjälp som de behövde av universitetet när de har sökt stöd, alternativt visste inte var de skulle vända sig.

– Vi på Örebro studentkår ser allvarligt på den problematik som rapporten visar, och arbetar tillsammans med universitetet för att hitta så bra lösningar som möjligt, säger Jakob Hagström, vice ordförande med studiesocialt ansvar.

67 visningar

Comments


bottom of page